Privacybeleid

Algemene privacyverklaring VZW VLASCHAARD (Versie 5-2-2019)

VZW VLASCHAARD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
Als VZW VLASCHAARD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens
VZW VLASCHAARD, Vlaschaard 61, B-9240 Zele
info@vlaschaard.com

  • Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door VZW VLASCHAARD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
·       Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW VLASCHAARD.
•    Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
•    Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).
·       Verzekering via de koepelorganisatie.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen en verwerken):
·       Persoonlijke identiteitsgegeven : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
·       Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer.
·       Rijksregisternummer.
·       Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  • Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
• Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.
U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen: wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

  • Foto’s

Foto’s die genomen worden tijdens activiteiten kunnen /mogen gebruikt worden om te publiceren op de sociale media en website van VZW VLASCHAARD.
Indien u wenst dat er geen beeldmateriaal van uw persoon wordt gebruikt, heeft u ook hier het recht om dit op elk moment te laten wijzigen via één van de bekende contactgegevens.

  • Bewaartermijn

VZW VLASCHAARD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (de gegevens worden niet langer dan 5 jaar na laatste gebruik bewaard).

  • Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 
Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.  
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  • Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

  • Wijziging privacyverklaring 

VZW VLASCHAARD kan zijn privacyverklaring wijzigen. 
Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

  • Privacyverklaring leden  (met verwijzing naar algemene verklaring)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door VZW VLASCHAARD, Vlaschaard 61, B-9240 Zele (info@vlaschaard.com), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@vlaschaard.com
Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op op www.vlaschaard.com
Foto’s genomen tijdens activiteiten van VZW VLASCHAARD kunnen/mogen gebruikt worden  op sociale media (officiële facebookpagina en facebookgroep) en de website van VZW VLASCHAARD.
Indien u wenst dat er geen beeldmateriaal van uw persoon wordt gebruikt, heeft u ook hier het recht om dit op elk moment te laten wijzigen via één van de bovenstaande contactgegevens.